Aktualności

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z sytuacją wywołaną stanem epidemii COVID-19, zapowiadana na koniec czerwca br. publikacja raportu z konsultacji projektu dokumentu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego nastąpi do 31 sierpnia 2020 r.
www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Kwitnące bzy

Jesienią tego roku planowane są kolejne nasadzenia bzów na posesjach mieszkańców, jest to kontynuacja akcji rozpoczętej w 2003 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy, na posesjach których dotychczas nie nasadzono bzów, do złożenia pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania, na przygotowanym druku dostępnym poniżej lub w portierni Urzędu Gminy. Akcją objęte są także posesje, na których nasadzone w latach wcześniejszych bzy obumarły.

Zgłoszenia można składać do dnia 21 sierpnia 2020 r. w portierni Urzędu Gminy lub przesłać wypełniony i podpisany skan na adres: ug@ornontowice.pl.

Sadzenie bzów odbędzie się jesienią, a jego wykonaniem zajmie się firma wyłoniona przez Urząd Gminy. Posesja objęta akcją otrzymuje maksymalnie 2 sadzonki, które zgodnie z przyjętymi zasadami, powinny być nasadzone w bliskiej odległości od ulicy.

Bliższych informacji w tym temacie udziela Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami pod nr tel. 32 33 06 237.

Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem "Wójt Gminy informuje".

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

 • e-mail: ug@ornontowice.pl,
 • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
 • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
 • portiernia – tel. 32 330 62 04.
Informacja Wójta Gminy oraz herb Gminy Ornontowice.

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zaangażował się w realizowaną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach akcję „Podziel się krwią w wakacje”. Jej celem jest uzupełnienie zapasów krwi, które ze względu na czas wakacji i trwającą epidemię znacząco się uszczupliły. Rolą Związku jest wsparcie Centrum w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z potrzebą oddawania krwi wśród samorządowców, pracowników urzędów oraz mieszkańców gmin i powiatów w naszym województwie. W ramach wspólnej akcji zostaną zorganizowane mobilne punkty poboru krwi w wybranych gminach województwa śląskiego. Harmonogram akcji będzie na bieżąco aktualizowany na stronie internetowej www.silesia.org.pl

Krwiodawcą może być każda zdrowa osoba, która w ostatnim czasie nie podróżowała do innych krajów i nie miała kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub objętą kwarantanną. Krew i jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. Krew można też oddawać od poniedziałku do piątku przez całe wakacje w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ulica Raciborska 15.

Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Witold Magryś

Plakat akcji "Podziel się krwią w wakacje!"
Logo Zarządu Transportu Metropolitalnego

Organizacja wyścigu Tour de Pologne oznacza wyłączenie przez organizatora imprezy i służby drogowe setek ulic na obszarze Metropolii. To będzie przyczyną licznych utrudnień. Zarząd Transportu Metropolitalnego dostosowuje ruch autobusów i tramwajów do trasy i czasu przejazdu kolarzy oraz apeluje, aby z informacjami o zmianach zapoznać się przed wyjściem z domu na przystanek. Można to zrobić na kilka sposobów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem: "Urząd Gminy informuje".

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Ornontowic oraz osób zainteresowanych o poparcie naszego protestu związanego z nowymi przebiegami szybkiej kolei. Uwagi należy zgłaszać w terminie do 31.07.2020 r. (do dziś) na adres: projekt.katowice-ostrava@cpk.pl Przykładowe argumenty dostępne poniżej, na stronie Urzędu Gminy, oraz na stronie: https://www.facebook.com/groups/takdlaornontowic/

Przykładowe argumenty:

W związku z nowymi wariantami przebiegów projektowanej linii kolejowej, zgłaszam uwagę i tym samym opiniuję negatywnie oraz wyrażam stanowczy sprzeciw do przedstawionych nowych propozycji linii kolejowejLK 170 Katowice-Ostrawa, zaproponowanych w części południowej Ornontowic.

Zaproponowane przebiegi linii:

 • przebiegają przez tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, w tym całkiem nowymi, czy też w trakcie budowy,
 • przebiegają przez tereny zabudowane budynkami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, jako pokoleniowe zakłady pracy, stanowiące źródło utrzymania pracujących tam osób,
 • wkreślone zostały bezpośrednio w terenie lub w sąsiedztwie obiektów zabytkowych i obiektów małej architektury, chronionych na mocy ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wpisanych do ewidencji zabytków,
 • całkowicie wyeliminowałyby południową część Gminy spod zabudowy,
 • przecinają drogi o dużym znaczeniu lokalnym – kategorii dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • doprowadzą do zniszczenia terenów leśnych, cennych pod względem fauny i flory dla tak zajętego już przez infrastrukturę terenu śląska,
 • przebiegają przez tereny, na których eksploatacja górnicza PGG SA o/KWK “Bolesław Śmiały” (zgodnie z dokumentacją koncesyjną do 2040 r.) doprowadzić ma do znacznych osiadań terenów,
 • przecinają strategiczne sieci wodociągowe (magistrala zasilająca z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna).

Racjonalnym jest rozwiązanie aby realizując plany CPK wykorzystywać przede wszystkim już istniejącą sieć kolejową, która jest możliwa do rozbudowy, a nie degradować miejsca przyrodnicze i niszczyć dorobek mieszkańców Ornontowic. Tym samym oczekuję usunięcia z projektowanego dokumentu linii kolejowych przebiegających przez tereny Gminy Ornontowice.

Do góry